CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Centrul pentru Legislație Nonprofit participă la dezbaterea organizată de Ministerul Justiției cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000

 Reprezentanții CLNR au participat azi, 16 iunie a.c. la dezbaterea publică privind proiectul de Lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, organizată de Ministerul Justiției, la solicitarea organizației noastre. La eveniment au mai participat, alături de reprezentanții ministerului, reprezentanții ai altor organizații nonguvernamentale (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Help Autism, Expert Forum, The New Pagan Dawn  (Noii  Zori  Păgâni), precum și un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului și doamna Gabriela Cegolea.  

După cum am menționat anterior, CLNR a contribuit la elaborarea acestui proiect de lege, prin documentarea problemelor întâlnite în aplicarea cadrului legal, prin consultarea factorilor interesați și prin formularea de propuneri de îmbunătățire a legislației. O parte dintre propunerile noastre au fost deja integrate în textul proiectului legislativ.   

Ca răspuns la proiectul de lege supus consultării, reprezentanții CLNR au susținut următoarele recomandări în cadrul dezbaterii de astăzi: 

 1. Înscrierea modificărilor privind sediul și componența adunării generale sau a consiliului director, direct al organizațiilor neguvernamentale ar trebui să se realizeze direct de către grefier (fără a mai fi necesară o încheiere dată de judecător), în vederea degrevării instanțelor și simplificării procesului.  
 2. Eliminarea cerinței ca denumirea organizațiilor neguvernatele să respecte “bunele moravuri”,  având în vedere că interpretarea acestui concept poate fi subiectivă și ar putea duce la restrângerea nejustificată a dreptului la asociere.
 3. Eliminarea unor informații obligatorii din cuprinsul statutului, care vizează aspecte ce țin de buna guvernanță a organizațiilor neguvernamentale, lăsând la decizia membrilor asociați/ fondatorilor posibilitatea de a prevedea sau nu în statut. 
 4. Unificarea registrelor ONG, sub umbrela Registrului național al persoanelor fără scop lucrativ ținut de Ministerul Justiției și acordarea accesului grefierilor direct la registrul național, pentru a opera modificări. De asemenea, solicităm instituirea unui cod de identificare unic pentru fiecare ONG și interconectarea bazelor de date ale instituțiilor publice. 
 5. Reglementarea faptului că, în relaţiile cu terţii, dovada personalităţii juridice și a datelor cu privire la organizațiile neguvernamentale se face cu consultarea Registrului  național al persoanelor juridice fără scop lucrativ.  
 6. Creșterea valorii activului patrimonial al fundației, de la 10 la 100 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv de la 2 la 10 salarii minime pentru fundațiile care se înființează pentru a colecta fonduri, astfel încât aceasta să creeze premise reale de sustenabilitate. 
 7. Acordarea posibilității organizațiilor cu mai puțin de cinci membri asociați de a înlocui consiliul director cu o persoană cu funcție de decizie (director etc.) desemnată de adunarea generală, întrucât considerăm că obligativitatea de a avea un consiliu director poate duce la îngreunarea activității organizațiilor cu număr redus de membri și la existența a două organe de conducere distincte, (adunare generală și consiliu director), cu aceeași componență. 
 8. Eliminarea limitei de  1/3 din componența consiliului director care pot fi persoane din afara organizației, întrucât considerăm că restrânge în mod nejustificat dreptul asociației de a nominaliza specialiști sau persoane cu experiență care nu sunt membri în asociație. 
 9. Reglementarea expresă a dreptului de vot egal al membrilor asociați.  
 10. Reglementarea posibilității semnării hotărârilor adunării generale doar de către reprezentantul legal și/ sau persoanele împuternicite, pentru a simplifica procesul de strângere a semnăturilor atunci când asociația are un număr mare de membri. 
 11. Stabilirea posibilității organizațiilor al căror activ patrimonial depășește 16.000.000 lei de a opta pentru realizarea controlului financiar de către un auditor extern, în loc de comisie de cenzori.  
 12. Modificări privind statutul de utilitate publică: 
 • Modificările privind condițiile de acordare a statutului, respectiv extinderea eligibilității pentru acest statut și la organizațiile care  desfășoară activități în interesul unei colectivități, nu doar al celor care promovează un interes public și eliminarea unor documente din dosar ( contracte de muncă/ voluntariat/ colaborare, copie de pe dovada privind situația juridică a sediului și cazierul fiscal). 
 • Reducerea termenelor din cadrul procedurii de acordare a statutului de utilitate publică și reglementarea unei evaluări formale inițiale a dosarului, de către autoritatea publică competentă, pentru a da posibilitatea solicitantului de a face completările necesare cât mai curând, dacă este cazul.  
 • Modificări privind drepturile și obligațiile organizațiilor cu statut de utilitate publică, înlocuind obligația de a menține cel puțin același nivel de activitate și performanță, cu cerința de a menține o activitate neîntreruptă și un nivel ridicat de calitate și prevăzând dreptul la despăgubiri al organizațiilor care investesc în îmbunătățirea imobilelor acordare în folosință gratuită de către autoritățile publice.
 • 13. Reformularea Art. 48 alin. (1) privind activitatea economică a organizațiilor neguvernamentale, pentru a clarifica faptul că organizațiile neguvernamentale pot desfășura activități economice directe, cu singura limitare de a nu distribui profit către membrii asociați, limitare care se subînțelege din lege. 

Aceste recomandări au fost în asentimentul celorlalți participanți la dezbatere, unele dintre ele fiind chiar susținute de aceștia și justificate de experiența lor directă. Persoanele interesate mai pot trimite recomandări către minister, până la încheierea perioadei de transparență decizională.