CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE
Dizolvarea

Dizolvarea

Dizolvarea asociațiilor/ federațiilor poate avea loc prin trei modalități:

 • De drept
 • Hotărârea judecătoriei
 • Hotărârea adunării generale

Dizolvarea fundației poate avea loc prin două modalități:

 • De drept
 • Prin hotărârea judecătoriei

Dizolvarea de drept

Asociația/ federația se dizolvă de drept prin:

 1. Împlinirea duratei pentru care a fost constituită (durată determinată);
 2.  realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
 4. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Fundația se dizolvă de drept prin:

 1. Împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. Realizarea scopului pentru care a fost înfiintată sau a fost imposibilă realizarea scopului, dacă în termen de trei luni nu se produce schimbarea respectivului scop;
 3. imposibilitatea constituirii consiliului director, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, acesta trebuia constituit.

Dizolvarea prin hotărârea instanței 

Organizația se poate dizolva prin hotărâre judecătorească la cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane interesate, atunci când:

 1. scopul sau activitatea organizației a devenit ilicită sa contrară ordinii publice;
 2. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. organizația urmărește alt scop decât cel pentru care aceasta a fost înființată;
 4. organizația a devenit insolvabilă;
 5. asociația desfăşoară activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile și nu obţine autorizaţiile respective.

Dizolvarea prin hotărârea adunării generale (valabil doar pentru asociații și federații) urmată de hotărâre a instanței

Este necesară parcurgerea a două etape (etapa dizolvării și etapa lichidării)

Etapa dizolvării

În această etapă, este necesară convocarea adunării generale, care va avea pe ordinea de zi următoarele:

 1. Dizolvarea asociației / federației;
 2. Numirea lichidatorului (persoană fizică sau juridică) autorizat, moment în care mandatul Consiliului Director încetează;
 3. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
 4. Lichidarea patrimoniului;
 5. Radierea din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Adunarea generală va întocmi hotărârea împreună cu un proces-verbal, iar în termen de 15 zile de la data ședintei, se depun următoarele documente la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, pentru a putea fi înscrisă ulterior în Registrul Asociației și Fundațiilor ca fiind dizolvată:

 1. Cererea de dizolvare adresată președintelui instanței;
 2. Copie după hotărârea judecătorească de înființare a asociației;
 3. Copie după statut;
 4. Copie după certificatul de înregistrare fiscală;
 5. Hotărârea Adunării Generale prin care s-a dispus dizolvare, obligatoriu să cuprindă numirea lichidatorului.

În termen de 15 zile de la data Adunării Generale în care s-a hotărât dizolvarea trebuie depuse următoarele documente la judecătoria (asociații și fundații)/ tribunalul (federație) în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul organizația: 

 • Cererea de dizolvare adresată Președintelui instanței;
 • Hotărârea judecătorească de înființare a organizației (copie);
 • Statutul organizației (copie);
 • Certificatul de înregistrare fiscală (copie);
 • Hotărârea Adunării Generale prin care s-a dispus dizolvarea;

Procedura de dizolvare durează aproximativ 6 luni.

Etapa lichidării

După înscrierea dizolvării în Registrul asociațiilor și fundațiilor urmează procedura de lichidare. Aceasta debutează cu numirea lichidatorului/lichidatorii care sunt desemnați chiar prin hotărârea judecătorească. Din momentul numirii lichidatorului mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidatorul/Lichidatorii vor avea următoarele atribuții:

 • să inventarieze bunurile aflate în patrimoniu;
 • să încheie o situație financiară (bilanț);
 • să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale organizației;
 • să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea acestora;
 • să continue operațiunile juridice în curs;
 • să încaseze creanțele;
 • să plătească creditorii;
 • să transforme și restul activului în bani dacă numerarul este insuficient, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile;
 • să repartizeze bunurile/sumele obținute în urma procedurii

Astfel, după finalizarea lichidării, lichidatorul este obligat să depună bilanțul, în maximum două luni, registrul jurnal și un memorandum, declarând toate acțiunile de lichidare în Registrul special aflat la grefa judecătoriei.

Etapa radierii 

Dacă în termen de 30 zile de la depunerea documentelor nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră aprobat, iar lichidatorul va remite celor în drept bunurile și sumele rămase după lichidare. După finalizarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase nu pot fi transmise către persoane fizice. Ele vor putea fi transmise către persoane juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură care este stabilită în statut.

Astfel, asociația sau fundația încetează să mai aibă personalitate juridică la data radierii din Registrul Asociației și Fundațiilor.

Radierea organizației se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care este atestată descărcarea acestora de obligațiile emise.

Organizațiile neguvernamentale pot beneficia în mod gratuit de serviciul de monitorizare legislativă Issue Monitoring pentru a primi alerte în timp real cu privire la modificările legislative ce vizează funcționarea ONG, finanțarea și transparența.