CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE
Infiintare ONG

Infiintare ONG

Înființarea unei organizații neguvernamentale (asociație, fundație sau federație) presupune parcurgerea mai multor pași, care pot fi împărțiți în două etape: etapa extrajudiciară (pregătirea dosarului) și etapa judiciară (parcurgerea procedurii în instanță, care se încheie cu pronunțarea hotărârii de înființare și înscrierea organizației în Registrul asociațiilor și fundațiilor).

Prin urmare, pașii care trebuie parcurși pentru înființarea unei organizații sunt următorii:

I. Etapa extrajudiciară:

1. Rezervarea denumirii 

Primul pas pentru înființarea unei organizații neguvernamentale este obținerea dovezii că denumirea aleasă respectă prevederile legii, că nu a fost rezervată de altcineva și că nu există coincidență de nume cu altă organizație.

Disponibilitatea denumirii se eliberează de către Ministerul Justiției. 

Formular cerere acordarea disponibilității denumirii: http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/ 

În cazul în care în cuprinsul denumirii organizației sunt folosite cuvinte precum „național”, „român” și a derivatelor acestora, trebuie obținut acordul prealabil al SGG. 

2. Stabilirea sediului organizației (sediul social)

Conform legii, este obligatoriu să existe un sediu al organizației, iar dreptul de utilizare a bunului respectiv care poate fi dovedit, de exemplu, printr-un contract de închiriere sau de comodat.

Atunci când sediul organizației se află într-o clădire cu mai multe locuințe, este necesară depunerea:

 • unui aviz scris al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, privind schimbarea destinației spațiului și  acordul scris al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul respectiv – conform art. 40 din Legea 196/2018
 • Unei declarații pe propria răspundere a persoanei împuternicite, privind faptul că organizația  nu va desfăşura activitate la sediul ales.

3. Redactarea statutului 

În această etapă, membrii asociați/ fondatorii încheie statutul. Statutul organizațiilor neguvernamentale se încheie sub semnătură privată, mai puțin atunci când din patrimoniul inițial fac parte și bunuri imobile (caz în care statutul trebuie autentificat):2.

4. Statutului asociației trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;
 • exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;
 • denumirea asociației;
 • sediul asociației;
 • durata de funcționare a asociației ;
 • patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
 • componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;
 • persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
 • modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;
 • drepturile și obligațiile asociaților;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;
 • atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;
 • destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor
 • semnăturile membrilor asociați.

5. Statutul fundației trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;
 • explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;
 • denumirea fundației;
 • sediul fundației;
 • durata de funcționare a fundației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul inițial al fundației. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
 • componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;
 • atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;
 • procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;
 • destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației;
 • semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

În cazul fundațiilor, fondatorii vor constitui și un patrimoniu inițial, care trebuie să fie echivalentul a cel puţin de 10 ori salariul minim brut pe ţară

6. Obținerea certificatului de cazier fiscal

Cazierul fiscal este eliberat de Administrația Finanțelor Publice de care aparține domiciliul solicitantului, gratuit.

Pentru a se elibera certificatul de cazier fiscal este necesar să se depună următoarele documente:

Acest certificat se poate elibera și online, în cazul în care aveți cont pe Spațiul Public Virtual (https://startco.ro/blog/ghid-deschidere-cont-spv/

II. Etapa judiciară

1. Depunerea dosarului la instanța competentă

Persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice trebuie să depună o cerere la instanța competentă (judecătoria în circumscripția căreia își are sediul viitoarea organizație, tribunal dacă este vorba de fundație), la care va anexa următoarele documente: 

 • cererea de înscriere (care nu are un format standard)
 • statutul într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită
 • acte doveditoare ale sediului (de ex. titlu de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat)
 • acte doveditoare ale patrimoniului iniţial (doar în cazul fundațiilor și al asociațiilor care au bunuri imobile în patrimoniul inițial)
 • copii ale actelor de identitate ale fondatorilor şi ale membrilor consiliului director (certificate pentru conformitate cu originalul)
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei împuternicite, privind beneficiarii reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
 • dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

2. Termenul de judecată

Potrivit legii, un judecător desemnat trebuie să verifice cererea și documentele anexate, în termen de 3 zile de la depunerea acestora, dar în cele mai multe cazuri acest termen este prelungit din cauza supraaglomerării instanțelor, iar dacă consideră că acestea respectă prevederile legii, să dispună înscrierea organizației în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Judecătorul poate dispune înscrierea organizației chiar dacă Ministerul Justiţiei a refuzat eliberarea dovezii privind disponibilitatea denumirii, în măsura în care consideră acest refuz ca neîntemeiat.

Dacă judecătorul consideră că documentele depuse nu întrunesc cerințele legii, acesta îl va cita pe reprezentantul asociaţiei, în camera de consiliu, și îi va cere să remedieze neregularităţile constatate. Persoana citată poate formula cerere de judecată în lipsă, în conformitate cu Codul de Procedură Civilă.

Un caz aparte îl constituie situațiile în care neregularitățile vizează încălcarea principiilor democratice, prin scopurile sau obiectivele viitoarei organizații. Potrivit art. 9 alin. (2) din O.G. 26/2000, instanța trebuie să asigure respectarea art. 40 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia “organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independentei României sunt neconstituționale.” În cazul ridicării acestei suspiciuni, va fi citat la termenul de judecată și parchetul de pe lângă instanța sesizată. 

Dacă neregularitățile identificate de judecători sunt înlăturate la termenul fixat, acesta dispune înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, însă dacă problemele semnalate nu au fost soluționate, iar persoana citată lipsește nejustificat, cererea va fi respinsă. Termenul de pronunțare al acestei soluții este de 24 ore, iar redactarea încheierii ar trebui să se dacă în 48 ore de la pronunțare. Persoana care a formulat cererea poate face apel, dacă se consideră nedreptățită de soluția pronunțată. Apelul se soluționează “de urgenţă şi cu precădere” (art. 11 alin. 4 din O.G. 26/2000). Desigur, persoana în cauză are și posibilitatea de a formula o nouă cerere de înființare a organizației, tot la judecătorie/tribunal.

3. Legalizarea încheierii judecătorești și eliberarea certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

După pronunțarea hotărârii definitive, reprezentantul legal sau avocatul, după caz, trebuie să meargă la Judecătorie/tribunal pentru legalizarea încheierii. Legalizarea se poate face dupa 5 zile de la comunicarea încheierii. Pentru legalizarea încheierii judecătorești trebuie să vă adresați la registratura judecătoriei (în unele cazuri există registratură specială pentru persoanele juridice) și să depuneți o cerere de legalizare însoțită de copii după încheiere (vă recomandăm minim 5 copii). Pentru fiecare copie trebuie să plătiți o taxă de timbru judiciar în valoare de 5 lei. Taxa judiciară de timbru se plătește la Trezoreria în raza căreia iși are sediul organizația sau persoana care solicită legalizarea încheierii.

O dată cu cererea de legalizare a încheiere, puteți solicita și eliberarea certificatului de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor.

4. Obținerea certificatului de înregistrare fiscală

Entitatea responsabilă pentru eliberarea acestui certificat este Administrația Finanțelor Publice de la sediul organizației, dumneavoastră trebuie să depuneți un dosar care să cuprindă:

 1. Două exemplare ale declarației 010
 2. Copie după statut
 3. Copie după hotărârea judecătorească definitivă
 4. Copie după dovada sediului
 5. Copie după certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
 6. Copie după actul de identitate a celui care solicită
 7. Împuternicire, dacă este cazul.

Acest certificat se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea dosarului. (ÎNREGISTRAREA FISCALĂ A PERSOANE (anaf.ro))

Organizațiile neguvernamentale pot beneficia în mod gratuit de serviciul de monitorizare legislativă Issue Monitoring pentru a primi alerte în timp real cu privire la modificările legislative ce vizează funcționarea ONG, finanțarea și transparența.