CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Modificări aduse Ordonanței 26/2000 pentru simplificarea procedurilor de înființare și funcționare a ONG-urilor

Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații şi fundații a fost recent modificată prin Legea 276/2020, primordial pentru simplificarea procedurilor de înființare a ONGurilor (asociații și fundații) și de îndeplinire a obligațiilor legate de declararea beneficiarului real.

Multe dintre modificări sunt inspirate din legislația aplicabilă societăților comerciale. Altele au fost favorizate de contextul actual al pandemiei, care a accelerat tendința de digitalizare a activității, fiind reglementată posibilitatea adoptării deciziilor la distanță și a transmiterii declarațiilor prin mijloace electronice. Nu în ultimul rând, au fost aduse și unele completări menite a suplini alte lacune legislative, de pildă cele privind statutul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

În cele de urmează, vom prezenta principalele modificări și justificarea acestora, așa cum a fost propusă de inițiatori:

Modificări ale unor reglementări generale aplicabile asociațiilor și fundațiilor:

 1. Reglementarea statutului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, drept categorie distinctă de asociații și definirea scopului acestora. Această modificare a fost adusă proiectului legislativ în cadrul comisiilor parlamentare, „pentru a suplini absența legii cadru a minorităților naționale”[1]. Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale  vor avea și o secțiune distinctă în Registrul ONG;
 2. Eliminarea obligativității de a include cuvântul “asociație”/ “fundație” în denumirea ONGurilor. Reamintim că ceastă obligație nu a fost prevăzută de forma originală a Ordonanței 26/2000, fiind instituită prin Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. Deputații care au susținut acest amendament au considerat că “distincția dintre asociații și fundații se face oricum prin înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor”[2];

Modificări vizând procedura de înființare a asociațiilor și fundațiilor:

 1. Actul constitutiv se comasează cu statul, urmând ca pentru înființarea unei asociații sau fundații să se depună doar statutul. Informațiile prevăzute anterior în cuprinsul actului constitutiv se vor include în statut. Inițiatorii au argumentat necesitatea eliminării actului constitutiv prin faptul că informațiile cuprinse în acest document se suprapun în mare măsură cu cele din statut, astfel că necesitatea depunerii ambelor documente inutil îngreunează procesul de înființare a unei asociații/ fundații;
 2. Statutul asociației și al fundației se încheie sub semnătură privată și nu în formă autentică, cum prevedea reglementarea anterioară. Pentru înscrierea asociației/ fundației, statutul se va depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită pentru înscrierea asociației/ fundației. Prin excepție, statutul va continua să fie încheiat în formă autentică în cazul în care aportul în natură cuprinde și bunuri imobile. Instituirea posibilității de a încheia statutul sub semnătură privată a fost o modificare susținută de Consiliul Economic și Social, tot pentru simplificarea procedurii de înregistrare, arătând că încheierea statutului în formă autentică sau atestată de avocat presupunea costuri suplimentare și impunea prezența membrilor fondatori atât la încheierea sa, cât și la toate modificările ulterioare[3];
 3. Eliminarea obligativității dovedirii patrimoniului inițial al asociației (cu excepția cazului în care printre bunurile aflate în patrimoniu se află și imobile) și a valorii minime de 200 lei a patrimoniului inițial al unei asociații. Această modificare a fost justificată prin argumentul că pragul minim de 200 lei, impus de textul anterior al Ordonanței 26/2000 avea o valoare nesemnificativă, iar dovedirea lui genera o povară birocratică nejustificată;
 4. Diminuarea valorii minime a patrimoniului inițial al fundației, la echivalentul a 10 salarii minime, față de cel puțin 100 de ori salariul minim brut, cum prevedea textul anterior al Ordonanței 26/2000;
 5. Limitarea documentelor care se anexează cererii de înscriere a unei asociații/ fundații doar la cele prevăzute de lege. Potrivit inițiatorilor, această modificare a apărut ca urmare a lipsei de previzibilitate generate de practica neunitară a instanțelor în solicitarea unor documente suplimentare celor menționate de Ordonanța 26/2000. De asemenea, s-a dorit precizarea documentelor necesare în cazul în care printre fondatori se numără și persoane juridice;
 6. Prevederea expresă a faptului că nu este necesar avizul asociației de proprietari şi acordul vecinilor de proximitate, în cazul în care asociația/ fundația nu desfășoară activități la sediul acesteia. Această modificare a fost generată tot de practica neunitară a instanțelor de judecată cu privire la solicitarea unui aviz din partea asociației de proprietari și a vecinilor cu pereți comuni, chiar și în cazurile în care nu se desfășoară activitate la sediu;
 7. Consiliul director va putea avea în componența sa persoane din afara asociației, în proporție până la o treime din totalul membrilor săi, spre deosebire cel mult o pătrime, cum prevedea reglementarea anterioară;
 8. Diminuarea numărului minim de membri ai filialei unei asociații, la 2 membri, față de 3 membri cum prevederea reglementarea anterioară, în scopul simplificării procesului de înființare a filialelor. În forma inițială a propunerii legislative se propunea și diminuarea numărului minim de fondatori ai asociației, dar s-a renunțat la această propunere pentru a se evita eventuale blocaje în adoptarea deciziilor, în cazul asociațiilor cu numai doi membri.

Modificări privind reglementarea funcționării asociațiilor și fundațiilor:

 1. Exceptarea asociațiilor și fundațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice de la obligația de a declara datele de identificare ale beneficiarului real, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut. În acest caz, Ministerul Justiţiei va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali, pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea beneficiarilor reali. De asemenea, nu vor mai raporta beneficiarul real nici asociațiile de dezvoltare intercomunitară și structurile federative formate de acestea. Potrivit inițiatorilor, declarațiile respective dublau o informație deja existentă în registrele ținute de instituțiile publice, generând o birocrație inutilă și costuri suplimentare atât pentru entitățile vizate, cât și pentru autorități.[4]
 2. În cazul asociațiilor și fundațiilor care trebuie să raporteze datele de identificare ale beneficiarului real, eliminarea obligației de a raporta aceste informații anual, dacă nu există date noi de declarat. Astfel, ONGurile care raportează aceste informații o vor face doar atunci când apar modificări, în termen de 30 zile. Autorii proiectului legislativ au considerat că raportarea anuală era o cerință excesivă;
 3. Stabilirea posibilității transmiterii declarației privind beneficiarul real sub formă de înscris sub semnătură privată, în loc de forma autentică cerută reglementarea anterioară. În plus, se stipulează că aceasta poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier.
 4. Prevederea posibilității organizării adunării generale (a asociației) și a consiliului director (al asociației/fundației) prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Membrii acestor foruri de conducere vor putea, de asemenea, să adopte și să semneze hotărâri/ decizii cu semnătură electronică extinsă. Această modificare, țintește tot spre simplificarea procedurilor, dar a fost încurajată și de contextul pandemiei.

Legea 276/2020 a intrat în vigoare la data de 5 decembrie 2020.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultați tabelul comparativ cu toate modificările legislative aici.

Textul actualizat al Ordonanței 26/2000 este disponibil aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20740

Autor: Adriana Iordache


[1] Aviz cu amendamente al Comisiei pentru drepturile omului, Camera Deputaților http://www.cdep.ro/comisii/drepturile_omului/pdf/2020/av613;1.pdf

[2] Idem

[3] Punct de vedere CES referitor la propunerea legislativă PL-x nr. 613/2020, http://www.cdep.ro/proiecte/2020/600/10/3/ces791.pdf

[4] Expunere de motive – PL-x nr. 613/2020,  http://www.cdep.ro/proiecte/2020/600/10/3/em791.pdf