CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Proiectul de modificare a OG 26/2000 a fost depus la parlament

Proiectul de lege privind modificarea OG26/2000, inițiat de Ministerul Justiției, a fost adoptat joi de Guvern și urmează a fi luat în discuție de Parlament, fiind în acest moment înregistrat la Senat (B633/2023).

CLNR a contribuit alături de alte organizații nonguvernamentale la îmbunătățirea proiectului legislativ, prin documentarea problemelor cu care se confruntă ONGurile și prin formularea unor propuneri de remediere a problemelor identificate. Aceste propuneri au fost definitivate în urma unui amplu proces de consultare cu societatea civilă și cu alți factori interesați, desfășurat de CLNR în perioada februarie-mai 2023.

Proiectul legislativ aduce o serie de îmbunătățiri, precum:

 • Simplificarea procedurii de modificare a unor elemente administrative, precum schimbarea sediului organizație sau componența / datele de identificare ale membrilor organelor de conducere. Grefierul va lua act de aceste modificări și va dispune, în termen de 5 zile, înscrierea lor în Registru, doar pentru opozabilitate față de terți. ​
 • Digitalizarea Registrul național al persoanelor juridice fără scop lucrativ, ținut de Ministerul Justiției și unificarea registrelor ONG, prin preluarea de către registrul național a tuturor informațiilor din registrele ținute de instanțe, care urmează a se desființa în termen de 2 ani de la momentul intrării în vigoare a legii de modificare.
 • Eliminarea, din cadrul procedurii de înființare, a etapei de solicitare a aprobării prealabile a Secretariatului General al Guvernului (SGG) pentru utilizarea cuvintelor „național” sau „român”, cu transferarea acestei atribuții către instanță.​
 • Menționarea expresă a faptului că cererile către instanță sau Ministerul Justiției și înscrisurile doveditoare pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. 
 • Reglementarea posibilității depunerii solicitării de extras din registrul ONG, online, precum și de eliberare de către MJ, inclusiv prin mijloace electronice.
 • Reglementarea expresă a posibilității de a include coduri CAEN în statutul organizațiilor care desfășoară activități economice. ​
 • Clarificarea naturii juridice a “mandatului” persoanei împuternicite de Consiliul director (director/administrator) cu atribuții executive și stabilirea obligativității comunicării acestei împuterniciri către instanță în vederea înscrierii în Registru.​
 • Eliminarea obligativității numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori în cazul asociațiilor cu mai mult de 15, respectiv 100 de membri. Această obligație le va reveni pe viitor doar fundațiilor și asociațiilor cu un activ patrimonial mai mare de 16.000.000 lei.
 • Modificări privind condițiile și procedura de acordare a statutului de utilitate publică:​
  • Includerea interesului unei comunități, alături de interesul general, care poate fi urmărit de organizațiile solicitante;​
  • Modificarea procedurii: ​
   • Digitalizarea procedurii de transmitere a cererii și a documentelor anexate către SGG. ​
   • Organizația solicitantă va avea opțiunea de a alege autoritățile publice care îi voi evalua cererea. ​
   • Organizația solicitantă va putea proba existența resurselor printr-o simplă listă a  persoanelor angajate, a colaboratorilor sau voluntarilor (dar autoritățile publice competente vor putea solicita și contractele).​
   • Contractele de colaborare/ parteneriatele încheiate cu instituții/ fundații din țară și din străinătate se vor depune doar dacă există.​
   • Abrogarea cerinței ce impune federațiilor care solicită recunoașterea statutului de utilitate publică de a avea în componență cel puțin 2/3 din membri cu acest statut. 
   • Cererea și documentele doveditoarea pot fi transmise și prin intermediul unui instrument informatic pus la dispoziție de Secretariatului General al Guvernului.
   • În cazul neacordării statutului de utilitate publică, Secretariatul General al Guvernului va motiva decizia de respingere a cererii.
  • Obligarea autorităților publice să motiveze refuzul de a acorda bunuri publice în folosință gratuită organizațiilor de utilitate publică. ​
  • Reglementarea dreptului organizațiilor de a solicita retragerea propriului statut de utilitate publică.  ​
  • Simplificarea cerințelor impuse organizațiilor de utilitate publică: ​
   • transmiterea rapoartelor de activitate și a situațiilor financiare anuale, doar către autoritățile centrale competente ​
   • înlocuirea obligației de a “menţine cel puţinnivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea” cu cea de a „menţine o activitate cu caracter continuu” (conforme cu scopul său).​
  • Reducerea duratei minime a operațiunilor de lichidare a organizațiilor, de la 6 luni la 3 luni și stabilirea unui termen de finalizare a lichidării, de maximum un an de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de numire a lichidatorilor (cu posibilitatea prelungirii). ​
  • Reglementarea posibilității ca în cazul asociațiilor constituite din mai puțin de cinci persoane, consiliul director să fie constituit dintr-o singură persoană. ​
  • Eliminarea dispozițiilor privind semnătura electronică extinsă în cazul organizării întâlnirilor adunării generale sau ale consiliului director  prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. ​

 

Campania de advocacy demarată de Centrul pentru Legislație Nonprofit pentru modificarea OG 26/2000 face parte din proiectul Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.