CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Recomandări formulate de CLNR preluate de Ministerul Justiției într-un proiect de lege care vizează modificare OG26/2000

În data de 18 mai a.c., Ministerul Justiției a lansat în consultare publică un proiect de lege care vizează modificarea OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Actul normativ propus aduce o serie de modificări, pornind de la problemele evidențiate de reprezentanții societății civile și de instituțiile publice cu atribuții în domeniu, precum și ca urmare a deciziei CEDO pronunțate în cauza Cegolea c. României din 24 martie 2020. Astfel, principalele probleme identificate vizează procedura dificilă și îndelungată de înființare a organizațiilor neguvernamentale și de modificare a statutului, absența unor informații certe despre sector,  disfuncționalități privind recunoașterea statutului de utilitate publică  și nereglementarea dreptului de a renunța la acest statut, nereglementarea posibilității fundației de a înființa sucursale și durata mare a procedurii de lichidare.  

CLNR a documentat și semnalat o mare parte dintre aceste probleme în cadrul Raportului de cercetare privind barierele administrative în organizarea și funcționarea ONG-urilor din România și a transmis ministerului propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare.  

Principalele modificări propuse de minister, împărțite în funcție de impactul estimat al acestora, sunt următoarele: 

Modificări cu impact ridicat 

 • Simplificarea procedurii de modificare a unor elemente administrative, precum schimbarea sediului organizației sau a membrilor organelor de conducere. Instanța va lua act de aceste modificări și va dispune, în termen de 3 zile, înscrierea lor în Registru doar pentru opozabilitate față de terți. Se elimină astfel etapa de dezbatere și deliberare de către judecător, instanța putând respinge cererea doar dacă nu au fost depuse documentele stabilite de lege. 
 • Reglementarea obligativității realizării înscrierilor în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – care devine Registrul național al persoanelor juridice fără scop lucrativ – (Registrul), ținut de Ministerul Justiției, în ziua rămânerii definitive a încheierii instanței, precum și formarea profesională a grefierilor desemnați în acest sens. 
 • Eliminarea etapei de solicitare a aprobării prealabile a Secretariatului General al Guvernului (SGG) pentru utilizarea cuvintelor „național” sau „român”, cu transferarea acestei atribuții către instanța care analizează cererea de înființare, aceasta urmând să aprecieze dacă „denumirea propusă este justificată de scopul şi obiectivele prevăzute în statut.” 
 • Reglementarea obligativității Guvernului de a motiva respingerea cererii de recunoaștere a statutului de utilitate publică, pentru a limita astfel deciziile discreționare.  

 

Modificări cu impact mediu 

 • Menționarea expresă a faptului că cererile și înscrisurile doveditoare ce trebuie depuse pentru înscrierea organizațiilor neguvernamentale în registru sau pentru modificarea documentelor constitutive pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. 
 • Eliminarea cerinței de a legaliza traducerea necesară pentru înscrierea unei organizații a cărei denumire propusă este formulată într-o limbă străină. 
 • Extinderea termenului în care trebuie analizată cererea de înființare a organizației, de la 3 zile la 7 zile, justificată de faptul că “instanțele au semnalat imposibilitatea obiectivă de respectare a termenului de 3 zile”.  
 • Stabilirea unui termen de 45 de zile pentru remedierea neregularităților constatate de instanță în legătură cu cererea de înființare, ,,pentru a asigura celeritatea procedurii”. 
 • Reglementarea posibilității ca judecătorul să aprobe cererea de înființare și atunci când reprezentantului organizației a fost citat și nu se prezintă însă remediază neregularitățile semnalate de instanță. 
 • Instituirea cerinței ca denumirea organizației să respecte ordinea publică şi cu bunele moravuri”, cerință pe care o considerăm mult prea subiectivă și potențial problematică. 
 • Reglementarea expresă a posibilității de a include coduri CAEN în statutul organizațiilor care desfășoară activități economice. 
 • Clarificări privind actele ce pot fi încheiate de către filiale în nume propriu (respectiv de administrare și conservare), scopul și obiectivele filialei și reglementarea posibilității fundațiilor de a înființa sucursale. 
 • Prevederea faptului că hotărârile Adunării Generale sunt opozabile terților numai de la data publicării lor în Registru, mai puțin dacă se dovedește că aceștia le cunoșteau pe altă cale, pentru corelarea cu art. 212 alin (2)  din Codul Civil. 
 • Reglementarea faptului că hotărârea definitivă a instanței de anulare a unei hotărâri nelegale a Adunării Generale va fi înscrisă în Registru, fiind opozabilă din acel moment față de orice persoană, pentru corelare cu art. 216 alin. (5) Cod civil. 
 • Prevederea faptului că reprezentanții legali ai organizațiilor pot încheia acte de dispoziție asupra bunurilor organizației, în temeiul puterilor conferite de lege, statut sau hotărârile Adunării generale, fără a fi nevoie de o procură specială încheiată în formă autentică. 
 • Reglementarea faptului că actele încheiate de Consiliul director nu pot fi anulate din motiv că membrii acestuia au fost incapabili ori incompatibili, ori pentru că numirea lor nu a respectat legea sau statutul. Această modificare are ca scop asigurarea securității circuitului civil și corelarea cu art. 211 alin. (2) Cod Civil. 
 • Clarificarea naturii juridice a “mandatului” persoanei împuternicite de Consiliul director (director/administrator) cu atribuții executive și stabilirea obligativității comunicării acestei împuterniciri către instanță în vederea înscrierii în Registru.  
 • Eliminarea obligativității numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori în cazul asociațiilor cu mai mult de 15, respectiv 100 de membri, cu stabilirea obligativității asociațiile care au un activ patrimonial mai mare de 16.000.000 lei de a numi o comisie de cenzori. 
 • Clarificarea unor prevederi privind beneficiarul real. 
 • Modificări punctuale privind condițiile și procedura de acordare a statutului de utilitate publică, prin scurtarea termenelor, acordarea posibilității organizației solicitante de a proba existența resurselor necesare inclusiv prin intermediul voluntarilor și a colaboratorilor și de a alege autorităţile publice în căror sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 
 • Obligarea autorităților publice să motiveze refuzul de a acorda bunuri publice în folosință gratuită organizațiilor de utilitate publică. 
 • Stabilirea obligației organizației de utilitate publică de a transmite rapoarte de activitate și situații financiare anuale doar către autoritățile centrale competente, nu și către Monitorul Oficial și Registru. Aceste autorități publice vor asigura publicarea respectivelor documente pe website-ul propriu și transmiterea lor către SGG în vedere publicării. 
 • Abrogarea cerinței ce impune federațiilor care solicită recunoașterea statutului de utilitate publică să aibă în componență cel puțin două treimi din membri cu acest statut. 
 • Reglementarea dreptului organizațiilor de a solicita retragerea propriului statut de utilitate publică.  
 • Reducerea duratei minime a operațiunilor de lichidare a organizațiilor, de la 6 luni la 3 luni și stabilirea unui termen de finalizare a lichidării, de maximum un an de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de numire a lichidatorilor, cu posibilitatea prelungirii, precum și stabilirea unui mecanism de înlocuire a lichidatorilor.  
 • Stabilirea dreptului oricărei persoane interesate de a cere radierea organizației, după depășirea termenului legal de lichidare.  

 

Modificări cu impact limitat  

 •  Includerea veniturilor obținute din finanțări nerambursabile în enumerarea surselor de venit ale organizațiilor neguvernamentale.  
 • Stabilirea dreptului (și nu a obligației) organizațiilor de a se înscrie în evidența autorităților publice relevante pentru activitatea lor și a obligației acestor autorități de a le informa cu privire la proiectele de acte normative, în baza Legii nr. 52/2003. 

 

Proiectul de lege a preluat o parte din recomandările formulate de CLNR, cum ar fi: unificarea registrelor privind organizațiile neguvernamentale; simplificarea procedurii de modificare a unor elemente administrative privind organizațiile neguvernamentale; simplificarea cerințelor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică; obligarea autorităților publice să motiveze refuzul de a acorda acest statut sau de a acorda bunuri publice în folosință gratuită organizațiilor care îl dețin; eliminarea cerinței suplimentare impusă federațiilor care solicită recunoașterea statutului de utilitate publică; reglementarea posibilității organizațiilor de a renunța la statutul de utilitate publică; reducerea duratei minime a operațiunilor de lichidare la 3 luni; menționarea finanțărilor nerambursabile ca sursă de venit, precum și menționarea  posibilității organizațiilor de a se înscrise în evidența autorităților publice relevante pentru activitatea lor.  

 

Organizația noastră va continua să militeze pentru îmbunătățirea acestui proiect de lege, preluând recomandările formulate de reprezentanții societății civile și de ceilalți factori interesați.